SMEs ในภาคการผลิต ผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ปุ๋ย อาหารสัตรว์ ธุรกิจบริการอาหาร และเครื่องดื่ม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ( SME Strong / Regular Level )

เรื่อง “Cross Border Ecommerce สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร”

วันจันทร์ที่  24  กรกฎาคม  2560   เวลา  08.30 น. – 16.00 น.

ณ ห้อง Prajaktra First Class 1 โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี

 

วิธีการลงทะเบียนมี  3 ช่องทาง ดังนี้

   1. แบบฟอร์มตอบรับการสัมมนา   (เอกสารแนบ)

   2.  ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่   https://goo.gl/forms/oDespavIKn8aOcen1

   3. สแกน QR Cord     

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins