ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการขยายการลงทุนอาหารอนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food)

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน โครงการการขยายการลงทุนอาหาร อนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food) จากรัฐบาลเพื่อยกระดับการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรมและ ธุรกิจบริการอาหารของไทยให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสมและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ผลผลิตการเกษตรของไทยเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเพื่อผลิตสินค้าที่ตอบสนองความเชื่อมั่นกับ ผลผลิตการเกษตรของไทยในทิศทางที่สอดคล้องกับกระแสการบริโภคของตลาดโลก โดยมีรายละเอียดของ แต่ละกิจกรรม ดังไฟล์แนบ

 

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins