เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร Food Biz DIY (สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ และปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน)

สถาบันอาหาร และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล) ขอเชิญท่านผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าสู่ธุรกิจอาหาร สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Food Biz DIY (Food Business Do it Innovatively Yourself Programs) หรือ “การพัฒนาธุรกิจอาหารด้วยความรู้องค์รวมด้านนวัตกรรมกระบวนการแปรรูปสู่ตลาดอาหาร และ Medicare Food” ซึ่งเป็นแนวโน้มอาหารปี 2562 มาแรง ตลาดกว้าง กลุ่มเป้าหมายผู้รักสุขภาพทั่วโลก

ภายใต้หลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมจะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ไม่น้อยกว่า 1 ผลิตภัณฑ์ต่อหนึ่งกิจการของผู้เข้าอบรม และความรู้ด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การอาหาร ตลอดจนมีการให้คำปรึกษาและแนะนำอย่างใกล้ชิดจากวิทยากร และทีม Facilitators ของโครงการฯ และจัดกิจกรรมศึกษาดูงานและสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่าย

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม สถาบันอาหาร คุณภิญญาพัชญ์ คำมามูล มือถือ 061-669-9811 Email : pinyapat@nfi.or.th  หรือ คุณขวัญจิตร พิศาลเอก มือถือ 086-810-2546 Email : kwanjit@nfi.or.th

 

 

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins