โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ SME ในเครือข่ายธุรกิจอาหาร ด้วยระบบมาตรฐานสากล ปี 2562

           ผู้ประกอบธุรกิจอาหาร/โรงงานขนาดเล็กจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีความสามารถ               ในการผลิตสินค้าอาหารที่มีคุณภาพความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลต่างๆเช่น HACCP หรือ BRC หรือ ISO22000 เป็นต้น เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น                              มีความสามารถในการส่งออกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มไปยังตลาดสากล อันเป็นช่องทางการขยายโอกาส                    ทางการตลาดและสร้างภาพลักษณ์ของการบริโภคอาหารไทยปลอดภัยในระดับสากล ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นทางการค้าระหว่างประเทศ  โครงการนี้เน้นการพัฒนาระบบมาตรฐานตลอด Supply Chain ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่ผู้ส่งออกเท่านั้นที่พัฒนามาตรฐานการผลิต แต่ผู้ประกอบการ             ที่เป็นห่วงโซ่อุตสาหกรรมก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัย

            สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมผู้ประกอบการ              ให้มีความเข็มแข็ง และสามารถยกระดับธุรกิจจากธุรกิจฐานรากเข้าสู่ธุรกิจขนาดเล็ก และธุรกิจขนาดเล็ก                    ให้สามารถเติบโตเป็นขนาดกลาง ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารเป็นธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโตสูงสามารถเข้าสู่ห่วงโซ่ Supply Chain  ของโลก การมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็งของประเทศ จะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างมีศักยภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับสนับสนุนและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่เข้าร่วมโครงการให้เข้าสู่ระบบ                  การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Food  Safety  Management)  โดยได้รับการยอมรับ                      จากหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. เพื่อพัฒนาภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารไทยให้มีความพร้อม และมีความสามารถในการแข่งขัน                ระยะยาว เป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยสินค้าแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยการควบคุม               การผลิตตามมาตรฐานสากล เช่น HACCP หรือ BRC หรือ ISO22000 เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์

1. กลุ่ม Supply chain ของธุรกิจส่งออกอาหารและเครื่องดื่ม

2. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการส่งออก

พื้นที่ดำเนินการ

4 ภูมิภาค (ภาคกลาง ภาคเหนือ  ภาคอีสาน  ภาคใต้)

กิจกรรมโครงการ

1. สำรวจสภาพการผลิต ณ สถานที่ประกอบการผู้สมัคร เพื่อร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหาและวางแผน                          การพัฒนาระบบ เช่น HACCP หรือ BRC หรือ ISO22000 เป็นต้น

2. กิจกรรมการให้คำปรึกษา การพัฒนาศักยภาพ หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานในระดับสากลในอุตสาหกรรมอาหารของไทย” โดยจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

 

 

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins