ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ระยะที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage)

ที่ ป.06/2560

ประกาศประกวดราคา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ระยะที่ 2

ณ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage)

        สถาบันอาหารมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยระยะที่ 2 ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 25,650,575 บาท(ยี่สิบห้าล้านหกแสนห้าหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

        รายละเอียดตามประกาศ

ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณอรวรรณ สังข์พรมราช หรือ คุณอินตราณี เจริญรุ่งเรืองดี

แผนกจัดซื้อ ฝ่ายบริหารงานองค์กร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

เลขที่ 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ 0-2886-8088 ต่อ 1106,1100 โทรสาร 0-2886-8106 

    

 

ประกาศประกวดราคา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ระยะที่ 2
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins