ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาการจัดทำและจัดหาครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งในส่วนห้องสอนทำอาหารและ การผลิตอาหารสาธิต (Cooking Class) ชั้น 3 โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ระยะที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage)

ที่ ป.07/2560

ประกาศประกวดราคา

เรื่อง ประกวดราคาการจัดทำและจัดหาครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ังในส่วนห้องสอนทำอาหารและการผลิตอาหารสาธิต (Cooking Class) ชั้น 3 โครงการปรับปรงุศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ระยะที่ 2

ณ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage)

          สถาบันอาหารมีความประสงค์จะประกวดราคาการจัดทำและจัดหาครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งในส่วนห้องสอนทำอาหารและการผลิตอาหารสาธิต (Cooking Class) ชั้น 3 โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ระยะที่ 2 ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 14,744,600 บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

          รายละเอียดตามประกาศ

ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณอรวรรณ สังข์พรมราช หรือ คุณอินตราณี เจริญรุ่งเรืองดี

แผนกจัดซื้อ ฝ่ายบริหารงานองค์กร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

เลขที่ 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ 0-2886-8088 ต่อ 1106,1100 โทรสาร 0-2886-8106 

ประกาศประกวดราคา เรื่องประกวดราคาการจัดทำและจัดหาครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งในส่วนห้องสอนทำอาหารฯ
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins