TOR จัดจ้างทำสื่อวิดีโอแอนนิเมชั่นอินโฟกราฟฟิคข้อมูลอาหารฮาลาล ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ปี 2560

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผนก พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฯ

ติดต่อสอบถามเพิ่มติมได้ที่

คุณสุกัญญา นุ่นสังข์

โทรศัพท์ 0-2422-8688,0-2886-8088 ต่อ 3203,3204  Email : sukanya@nfi.or.th

ยื่นข้อเสนองานได้ที่

คุณอินตราณี เจริญรุ่งเรืองดี

แผนกจัดซื้อ ฝ่ายบริหารงานองค์กร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

เลขที่ 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ 0-2422-8688,0-2886-8088 ต่อ 1100 โทรสาร 0-2886-8106

ยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 7 สิงหาคม 2560 ภายในเวลา 16.00 น.

................................................................................................................................................

link download แบบฟอร์มแสดงผลงาน กรุณากรอกแบบฟอร์มแสดงผลงานแนบมาพร้อมข้อเสนอด้วย (ถ้ามี)

TOR จัดจ้างทำสื่อวิดีโอแอนนิเมชั่นอินโฟกราฟฟิคข้อมูลอาหารฮาลาล ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ปี 2560
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins