ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
26/12/2016 TOR งานจ้างเหมาบริการจัดการ ณ ประเทศญี่ปุ่น (ฟุกุโอกะ-โตเกียว)
21/12/2016 TOR การจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง 1 ชุด
21/12/2016 TOR งานจ้างจัดทำโปรแกรมบริหารจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
20/12/2016 ประกาศขยายระยะเวลายื่นซองสอบราคาTOR จ้างที่ปรึกษาและควบคุมงานจ้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้
20/12/2016 TOR กิจกรรม การพัฒนาธุรกิจด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการในองค์กร และการพัฒนาระบบบัญชีต้น
20/12/2016 TOR งานจ้างดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลและสารสนเทศระหว่างศูนย์การออกแบบ และตรวจสอบอุตสาหกรรม
16/12/2016 TOR โครงการเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป : กิจกรรมที่ 3 เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
13/12/2016 ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม TOR งานจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์การออกแบบและตรวจสอบอุตสาหกรรม (สาขาอาหาร)
09/12/2016 TOR จัดซื้อลิฟท์โดยสารพร้อมการติดตั้ง
08/12/2016 ประกาศขยายระยะเวลายื่นซอง TOR การศึกษาโอกาสการสร้างเครือข่ายการผลิตผลไม้ในกัมพูชา
07/12/2016 ประกาศแก้ไข TOR การจัดจ้่างงานเหมาบริการ ณ ประเทศฝรั่งเศส และเยอรมนี
07/12/2016 TOR งานจ้างจัดทำกิจกรรมสำรวจและวิเคราะห์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการและ ปัจจัยสนับส
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins