โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 2559

การผลักดันให้เกิดความเชื่อมั่นในการบริโภคสินค้าอาหารฮาลาลของไทยโดยเฉพาะ สินค้าที่ผลิตจากวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs นั้น ผู้ประกอบการมีจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างครบวงจรตั้งแต่ กระบวนการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ กระบวนการผลิตสินค้าที่ถูกควบคุมให้มีมาตรฐานถูกต้องตามหลักการศาสนา การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องตามลักษณะการบริโภคของกลุ่ม                                    

ลูกค้าในระดับต่างๆรวมถึงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายในกลุ่มวิสาหกิจและตสาหกรรมอาหาร ฮาลาล ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ภายใต้ภาวะการณ์แข่งขัน นอกจากการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลดังกล่าวแล้ว ร้านอาหารเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ผู้บริโภคในพื้นที่และต่างพื้นที่ หรือนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการ ที่สำคัญแห่งหนึ่ง  นอกจากนี้ในแต่ละปียังมีชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลในประเทศไทยเป็นประจำ ดังนั้นครัวที่ผลิตอาหารทั้งในร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรมและโรงพยาบาล จึงมีความสำคัญยิ่งต่อการให้บริการและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ ดังนั้นครัวใดก็ตามที่ใส่ใจอาหารทุกจานที่เสิร์ฟ ทั้งความอร่อย รสชาติ หน้าตา สีสันแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยของความเอาใจใส่นั้นคือความสะอาดและสุขอนามัยผู้ปรุง ผู้สัมผัสอาหาร รวมทั้งตัวอาคารสถานที่ด้วยการการเลือกสรรสิ่งที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตลอดระบวนการผลิตอาหาร ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบการเตรียม การปรุง การเสิร์ฟ และการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมภายในครัวและจุดให้บริการให้เหมาะสม  อนึ่งวัตถุดิบซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปัจจัยการผลิตที่สำคัญและเป็นจุดเริ่ม ต้นของที่ทุกครัวต้องใช้ในการผลิตปรุงประกอบอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัย มาจากอุตสาหกรรมอาหารไทยเช่น กลุ่มอาหารแช่เยือกแข็ง  อาหารแช่เย็น เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส อาหารแห้งต่าง ๆ ข้าวสารปรับคุณภาพ เครื่องดื่ม เป็นต้น  นอกจากนี้การได้มีการโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้เพื่อการ ปฏิบัติที่ดี (Best  practice) ร่วมกันกับผู้ผลิตระดับอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการดำเนินการพัฒนาในระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน  AEC  ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนครัวไทยให้เป็นศูนย์กลางครัวฮาลา ลของภูมิภาค เอเชีย  ดังนั้นสถาบันอาหารจึงจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนเกี่ยวกับอาหารฮา ลาลของไทย ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับชุมชนและผลิตสินค้าที่ตอบสนองความเชื่อมั่นสำหรับตลาดมุสลิมในประเทศและตลาดฮาลาลโลก

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins