การจัดทำระบบ FSSC 22000:2017 version 4.1 **NEW**
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 7 มี.ค. 61
ถึงวันที่ : 8 มี.ค. 61
สถานที่ : ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 5,000
ราคาบุคคลทั่วไป : 5,300
จำนวนวัน : 2 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
   มาตรฐาน FSSC22000 (Food Safety System Certificate ) เป็นอีกหนึ่งระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ระดับสากล เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพ และความปลอดภัยทั้งห่วงโซ่อาหารที่มาจากภาคผู้ผลิต (Food Supply Chain)  เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านมาตรฐาน FSSC22000 จะปราศจากอันตรายด้านเคมี ชีวภาพ กายภาพ สารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ สารดัดแปรทางพันธุกรรม และ อาหารปลอมและปลอมปน  อีกทั้งยังเป็นมาตรฐานที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ดี กับระบบมาตรฐานสากล ที่บริษัทฯของเรามีอยู่ เช่น หลักวิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP),  ระบบวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ( Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP)  นอกจากนั้น ยังเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจาก GFSI  (Global Food Safety Initiative)  ซึ่งคือองค์กรที่สร้างขึ้นมาจากกลุ่มผู้ค้าปลีกรายใหญ่ทั่วโลก เป็นองค์กรที่นำระบบ/มาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร มาทำการพิจารณาเปรียบเทียบ(Benchmarking) ว่าระบบ/มาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารใด จะเป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้าทั่วโลกได้เพื่อให้ผู้ประกอบการ เลือกทำระบบที่ดีที่สุด ซึ่งระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร FSSC22000 จัดเป็นระบบหนึ่งที่ได้รับการประเมินว่าเป็นระบบที่ดีในการผลิตอาหารให้มีคุณภาพ และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความเข้าใจในหลักการของ   FSSC 22000 ภาพรวมของการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร ซึ่งมีการเพิ่มเติม ข้อกำหนดเพิ่มเติม (additional requirement) และการจัดการอาหารปลอมและปลอมปน พร้อมกับตัวอย่างของการนำไปประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ยังรวมถึงการวางแผน, การดำเนินการ, การเตรียมตัวเพื่อการดำเนินการและการตรวจติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสอดคล้องกับระบบมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ประกอบด้วย การนำเสนอภาคทฤษฎี ที่ช่วยพัฒนาความรู้ และทักษะในการนำไปใช้อย่างได้ประโยชน์สูงสุดในองค์กร    

 

วิทยากร
  คุณอัญชลี  มากรด
  ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
ผู้ประกอบการด้านอาหาร, หัวหน้างาน, ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำระบบความปลอดภัยในโรงงานอาหาร, QMR, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, นักวิชาการด้านอาหาร และ ผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 5,000 บาท / บุคคลทั่วไป 5,300 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันพุธที่  7 - วันพฤหัสบดีที่  8  มีนาคม  2561 (2 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ   

 

สนใจติดต่อ 
   คุณสิทธิพงษ์  วงศ์ภูมิ
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2203 
   แฟกซ์ 0-2422-8518
   
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins