การผลิตขนมอบ ***NEW***
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 19 มิ.ย. 61
ถึงวันที่ : 20 มิ.ย. 61
สถานที่ : หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ
ราคาสมาชิก : 5,000
ราคาบุคคลทั่วไป : 5,500
จำนวนวัน : 2 วัน
รายละเอียด :

 

หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ ....

 

หลักการและเหตุผล 
  ผลิตภัณฑ์ขนมอบเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมบริโภคที่ทำจากแป้งสาลีเป็นส่วนประกอบหลัก มีการใช้ยีสต์หรือผงฟูเป็นส่วนประกอบ และอาจเติมส่วนประกอบอื่นๆ ตามลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ขนมอบชนิดนั้นๆ แล้วแต่กรณี แล้วทำให้สุกด้วยความร้อน ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ขนมอบได้แก่ ขนมปัง เค้ก โดนัท เพสตรี คุ้กกี้ ขนมปังกรอบ แครกเกอร์ บิสกิต ในการทำผลิตภัณฑ์ขนมอบในระดับโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตจำหน่ายในปริมาณมากๆ นั้น เครื่องมือเครื่องใช้มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องมือที่ติดตั้งเป็นระบบต่อเนื่อง โดยใช้แรงเครื่องจักรในการผลิตเป็นสำคัญ และใช้แรงงานคนช่วยในบางขั้นตอนการผลิต 
  กาอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตขนมอบได้จัดทำขึ้นเพื่อผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจ ได้เข้าใจถึงหลักการในการผลิตขนมอบและได้ฝึกลงมือปฏิบัติโดยการผลิตจริง นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงกระบวนการและการใช้อุปกรณ์เครื่องมือแบบต่างๆ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปต่อยอดและแปรรูปในธุรกิจอันจะทำให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไป

 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ในภาคปฏิบัติโดยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ    

 

วิทยากร
   ผศ.ฤทัย เรืองธรรมสิงห์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
ผู้ประกอบการทั่วไป และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 5,000 บาท / บุคคลทั่วไป 5,500 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
  วันอังคารที่  19 - วันพุธที่  20  มิถุนายน  2561 (2 วัน)

 

สถานที่
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ   
   บรรยาย  ห้องทองเอก อาคารวิทยบริการ 
   
ปฏิบัติการ  ห้อง 109 อาคาร ศ คุณชวนชม จันทระเปาระยะ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์      

 

สนใจติดต่อ 
   คุณสิทธิพงษ์  วงศ์ภูมิ
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2203 
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins