การแปรรูปเนื้อสัตว์เพื่อเพิ่มมูลค่า **NEW**
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 2 ก.ค. 61
ถึงวันที่ : 3 ก.ค. 61
สถานที่ : ณ ห้อง 202 อาคารคุณหญิงชวนชม ภาควิชาคหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 4,000
ราคาบุคคลทั่วไป : 4,400
จำนวนวัน : 2 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
   เนื้อสัตว์เป็นสิ่งที่มนุษย์นำมาเพื่อบริโภคเป็นอาหารรวมถึงผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ผ่านการแปรรูปโดยใช้ชิ้นส่วนของสัตว์เป็นวัตถุดิบหลัก เนื้อสัตว์เป็นอาหารที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตมนุษย์มาก เนื่องจากเนื้อมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลัก และนอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบทางเคมีที่คล้ายกับองค์ประกอบของเนื้อเยื่อร่างกายมนุษย์ และมีแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการอีกด้วย การแปรรูปเนื้อเป็นการทำให้เนื้อสดถูกเปลี่ยนแหลงสภาพไปจากเดิมเพื่อเปลี่ยนเนื้อให้เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน การแปรรูปเนื้อจึงประกอบด้วยการถนอมอาหาร การแปรรูปอาหาร ฯลฯ ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เข้าใจถึงหลักการในการแปรรูปเนื้อสัตว์แบบครบวงจร ตั้งแต่เรื่องของวัตถุดิบ การแปรรูป การยืดอายุ ฉลากอาหาร ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์ รวมถึงได้ปฏิบัติการจริง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของเนื้อสัตว์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปต่อยอดและแปรรูปในธุรกิจอันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ความรู้ในภาคปฎิบัติโดยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์พื้นฐานประเภทเนื้อสัตว์    

 

วิทยากร
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
   -  ผศ.ดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม
   -  ดร.กานต์สุดา วันจันทึก
   -  คุณสุจิตตา เรืองรัศมี 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
ผู้ประกอบการทั่วไป และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 4,000 บาท / บุคคลทั่วไป 4,400 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
  วันจันทร์ที่  2 - วันอังคารที่  3  กรกฎาคม  2561 (2 วัน)

 

สถานที่
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ   
   บรรยาย  ณ ห้อง 202 อาคารคุณหญิงชวนชม ภาควิชาคหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
   ปฏิบัติการ  ห้อง 112 อาคาร ศ คุณชวนชม จันทระเปาระยะ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์    

 

สนใจติดต่อ 
   คุณสิทธิพงษ์  วงศ์ภูมิ
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2203 
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins