การจัดการ Logistics and Supply Chain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 5 ก.ค. 61
ถึงวันที่ : 6 ก.ค. 61
สถานที่ : หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ
ราคาสมาชิก : 5,000
ราคาบุคคลทั่วไป : 5,300
จำนวนวัน : 2 วัน
รายละเอียด :

 

หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ

 

หลักการและเหตุผล  
   จากแนวโน้มการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้น ผลักดันให้ทุกอุตสาหกรรมต้องยกระดับความสามารถในการดำเนินธุรกิจในทุกวิถีทาง การเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมอาหารนับว่าเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจมิได้เกิดขึ้นเฉพาะคู่แข่งภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังมีคู่แข่งจากต่างประเทศที่เข้ามามากขึ้นๆ เนื่องด้วยการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้เกิดทั้งโอกาสและภัยคุกคาม ทำให้ทุกภาคส่วนต้องคำนึงถึงคุณภาพ ราคาของสินค้าที่จะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ ณ สถานการณ์ปัจจุบัน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมีบทบาทสำคัญมากขึ้นๆ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สามารถลดต้นทุนการจัดหาวัตถุดิบ การบริหารสินค้าคงคลังการบริหารคลังสินค้า การจัดเก็บสินค้า การจัดส่งสินค้า รวมทั้งสามารถรักษาลูกค้าให้อยู่กับองค์กรได้ในระยะยาว อย่างไรก็ดี ปัญหาที่หลายองค์กรมักพบเสมอคือ องค์กรมักมองประสิทธิภาพแบบแยกส่วนในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งส่งผลกระทบแก่ต้นทุนสินค้าโดยรวมสูงขึ้นเมื่อส่งมอบมายังลูกค้า การเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมจึงเป็นเรื่องที่หลายองค์กรต้องให้ความสำคัญว่า ทำอย่างไรให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานจึงเข้ามามีส่วนในการประสานความร่วมมือและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และเป็นเป้าหมายสำคัญที่ผู้ประกอบการนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความได้เปรียบ และสร้างแต้มต่อในการแข่งขัน ดังนั้น จำเป็นที่ทุกคนในองค์กรต้องเข้าใจในหลักการและแนวทางที่ถูกต้องสามารถประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้ผลในการเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างยั่งยืน
   การนำเอาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเข้ามา อาจจะมีผลที่ไม่ได้อยู่ในรูปของต้นทุนด้านการผลิตที่ลดลง แต่สิ่งที่ได้รับและมีค่ามากกว่าคือกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ทั้งนี้ ต้องมีการบริหารงานร่วมกับซัพพลายเออร์อย่างเข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตไปข้างหน้า สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องในการทำงานจะต้องเรียนรู้ เพื่อการทำงานอย่างบูรณาการ และนำไปสู่จุดหมายขององค์กรที่ตั้งไว้

 

วัตถุประสงค์
   
1. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยใช้การจัดการ Logistics and Supply Chain ในอุตสาหกรรมอาหาร
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
   3. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม

 

วิทยากร
  คุณศักชัย  อรุณรัศมีเรือง จาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   เจ้าหน้าที่ หัวหน้างานในฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น แผนกการผลิต แผนกคลังสินค้า แผนกโลจิสติกส์ ฯลฯ , ผู้จัดการโรงงาน , ผู้บริหารภาอุตสาหกรรม , บุคลาการในภาครัฐบาล และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 5,000 บาท / บุคคลทั่วไป 5,300 บาท (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันพฤหัสบดีที่  5 - วันศุกร์ที่  6  กรกฎาคม  2561 (2 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร 
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206
   แฟกซ์ 0-2422-8518
   E-mail : 
training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins