วิธีการทำความสะอาดและสารทำความสะอาดในโรงงานอาหาร
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 16 ส.ค. 61
ถึงวันที่ :
สถานที่ : หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ

 

หลักการและเหตุผล 
  การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมากในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร หากไม่มีการนำไปปฏิบัติที่เหมาะสมและถูกต้อง ตั้งแต่การเลือกวิธีการทำความสะอาด เช่น COP, CIP,  การทำความสะอาดแบบแห้ง, การทำความสะอาดแบบเปียก,วิธีทางกายภาพและเคมีต่าง ๆ โดยแยกทำหรือทำร่วมกัน  เช่น  ใช้ความร้อน  ขัดถู  ฉีดพ่น  ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น  หรือวิธีอื่น ๆ ที่หลีกเลี่ยงการใช้น้ำ เป็นต้น, การเลือกใช้สารเคมีที่เหมาะในการทำความสะอาดเพื่อกำจัดสิ่งสกปรก หรือ การเลือกสารฆ่าเชื้อ,การเขียนขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ, การทวนสอบของการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ เพื่อจะบรรลุประสิทธิผลของการทำความสะอาดซึ่งการทำความสะอาดจะเป็นส่วนหนึ่งของการสุขาภิบาลสถานที่ประกอบการอาหาร  คือ  การจัดทำระบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบำรุงรักษาและทำความสะอาดที่พอเพียงและเหมาะสมและมีการตรวจเฝ้าระวัง  การบำรุงรักษาและวิธีปฏิบัติด้านการสุขาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์
    เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความเข้าใจในหลักการของวิธีการทำความสะอาดและการเลือกใช้สารเคมีที่เหมาะสม นำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร พร้อมกับตัวอย่างของการนำไปประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ยังรวมถึงการวางแผน, การดำเนินการ, การเตรียมตัวเพื่อการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสอดคล้องกับระบบมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหลักสูตรการฝึกอบรมนี้ประกอบด้วย การนำเสนอภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ที่ช่วยพัฒนาความรู้ และทักษะในการนำไปใช้อย่างได้ประโยชน์สูงสุดในองค์กร    

 

วิทยากร
  
คุณวรรณฤดี  เดชพรหม ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, ผู้บริหารฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพจากโรงงานอาหาร, นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันพฤหัสบดีที่  16  สิงหาคม  2561 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ   

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207 
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins