การจัดการสุขลักษณะ (GMP) ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 22 ก.พ. 62
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

แจ้งเลื่อนวันอบรม เป็น วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

หลักการและเหตุผล 
   การแข่งขันในธุรกิจ โดยเฉพาะในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารเพื่อส่งออกในตลาดต่าง ๆ สิ่งสำคัญคือคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  นั้นๆ ซึ่งในหลาย ๆ ประเทศต่างให้ความสำคัญในเรื่องของระบบคุณภาพความปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑ์อาหารทั้งสิ้น
   ดังนั้นหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานด้าน GMP (Good Manufacturing Practice)” จึงเป็นหลักสูตรที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP ความเข้าใจในหลักการจัดทำระบบคุณภาพและให้ทราบขอบเขตการดำเนินการตามมาตรฐานสากล GMP

 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการจัดทำและระดับเอกสารในระบบคุณภาพ (GMP)
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำเอกสารโปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะ (GMP) ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามเนื้อหาของมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ
   3. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีคู่มือโปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะเพื่อใช้จัดการระบบสุขลักษณะภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   4. เพื่อให้ทราบขอบเขตการดำเนินการตามมาตรฐานสากล GMP-Codex Alimentarius    

 

วิทยากร
  
คุณอัญชลี มากรด ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, ผู้บริหารฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพจากโรงงานอาหาร, นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันจันทร์ที่  7  มกราคม  2562 วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (1 วัน) 

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206 
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins