ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหรัฐอเมริกา (รุ่นที่ 1/2562)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 16 ม.ค. 62
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

แจ้งเลื่อนอบรม >> จาก 21 ธันวาคม 2561 เป็น วันพุธที่ 16 มกราคม 2562

 

หลักการและเหตุผล  
  สหรัฐอเมริกายังคงเป็นตลาดส่งอาหารหนึ่งของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทยในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการควบคุมการนำเข้าสินค้าอาหารอย่างเข้มงวดเพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้านำเข้า และป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดจากการบริโภคอาหาร ซึ่งการแสดงข้อมูลของอาหารบนฉลากถือได้ว่าเป็นข้อกำหนดหนึ่งที่มีความสำคัญที่ผู้ผลิตควรจะเข้าใจและรับทราบถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สำคัญ
   เนื่องจากฉลากอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการเลือกซื้ออาหาร เพราะเป็นข้อมูลที่ช่วยพิจารณาถึงส่วนประกอบต่างๆ หรือ คุณประโยชน์ของอาหารชนิดนั้นที่ควรได้รับ ซึ่งกฎหมายการแสดงฉลากอาหารของสหรัฐฯ มีหลักเกณฑ์และรูปแบบเฉพาะที่เข้มงวด โดยเฉพาะฉลากโภชนาการที่เพิ่งประกาศปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับรูปแบบการบริโภคอาหารของชาวอเมริกันและเป็นระเบียบใหม่ที่ถูกทบทวนและจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
   สถาบันอาหารเล็งเห็นว่าการจัดอบรมหลักสูตรนี้จะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดในการจัดทำข้อมูลรายละเอียดของฉลากอาหารและเตรียมพร้อมในการปรับเปลี่ยนฉลากโภชนาการเพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทย และ ผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ด้านฉลากอาหารของ สหรัฐอเมริกาและสามารถจัดทำข้อมูลรายละเอียดได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบและเข้าใจถึงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่างๆ ที่สำคัญสำหรับระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหรัฐอเมริกา
   2. เพื่อลดปัญหาด้านการจัดทำฉลากแสดงข้อมูลอาหารและข้อมูลโภชนาการ (Nutrition Fact)    

 

วิทยากร
  
คุณอรอนงค์ มหัคฆพงศ์  ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
บุคลากร, เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต, เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์, นักออกแบบบรรจุภัณฑ์, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันพุธที่  16  มกราคม  2562 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกนกวรรณ ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins