การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบอาหารทางเคมี
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 20 ก.พ. 62
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่าง ๆ มีความต้องการอย่างยิ่งในผลการวิเคราะห์ทดสอบของห้องปฏิบัติการที่ถูกต้องและเที่ยงตรงตามมาตรฐานสากล วิธีทดสอบที่ถูกต้องและยอมรับได้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบได้กำหนดเรื่องความถูกต้องของวิธีทดสอบไว้เช่นกัน ดังนั้นห้องปฏิบัติการจึงต้องแสดงความถูกต้องของวิธีที่ใช้ (Validation of Method) ว่าเหมาะสมกับความต้องการใช้งานถูกต้องตามหลักวิชาการ และใช้หลักสถิติที่เหมาะสม

 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการและวิธีการของ Validation of Method
   2. ฝึกหัดการทำ Validation of Method ของวิธีทดสอบทางเคมี
   3. เป็นแนวทางการจัดทำวิธีวิเคราะห์ทดสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025   

 

วิทยากร
   คุณสุดา  นันทวิทยา  อดีตผู้อำนวยการ สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
ผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ควบคุมงาน ฝ่ายควบคุมคุณภาพ  และห้องปฏิบัติการทดสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบห้องปฏิบัติการ และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม*
   วันพุธที่  20  กุมภาพันธ์  2562 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 1 ชั้่น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร 
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207  
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins