การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause Analysis : RCA) (รุ่นที่ 1/2562)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 4 มี.ค. 62
ถึงวันที่ :
สถานที่ : หลักสูตรนี้ยกเลิกนะคะ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักสูตรนี้ยกเลิกนะคะ

 

หลักการและเหตุผล
   Root cause analysis (RCA) เป็นวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาโดยใช้สำหรับชี้บ่งสาเหตุของปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยปัจจัยที่ถูกพิจารณาว่าเป็นสาเหตุของปัญหาหากเรานั้นสามารถที่จะค้นพบว่านั่นเป็นสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงแล้วและสามารถกำจัดให้ออกไปจากต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงได้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นได้อีก RCA  จะถูกนำไปใช้ในการระบุและแก้ไขสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และมุ่งเน้นไปที่การแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำหลักการของ RCA ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการต่างๆได้

 

วิทยากร
   
คุณต่อเกียรติ ภู่แช่มโชติ  วิทยากร / ที่ปรึกษา / ผู้ตรวจประเมินอาวุโส

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
ผู้ประกอบการด้านอาหาร ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการด้านอาหาร และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
   วันจันทร์ที่  4  มีนาคม  2562 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ 

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins