หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร (ISO 22002-4:2013) (GMP for Food Packaging (ISO/TS22002-4:2013))
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 3 พ.ค. 62
ถึงวันที่ :
สถานที่ : หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ

 

หลักการและเหตุผล 
   เนื่องด้วยปัจจุบัน ปัจจุบันภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศ ได้กำหนดมาตรฐานใหม่ ๆ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวเริ่มมีความสำคัญและเข้ามามีบทบาทในการค้าระหว่างประเทศ มากขึ้น โดยเฉพาะมาตรฐาน FSSC22000:2013 (Food Safety System Certificate) ซึ่งกำหนดขึ้นโดยกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร, เครื่องดื่ม, และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ได้ร่วมกลุ่มกันเพื่อพัฒนามาตรฐาน FSSC22000  สำหรับลูกค้าเพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพและความปลอดภัยทั้งห่วงโซ่อาหารที่มาจากภาคผู้ผลิต (Food Supply Chain)  มาตรฐาน FSSC22000 เป็นมาตรฐานที่เข้าสามารถประยุกต์ใช้ได้ดีกับระบบมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่มีอยู่แล้วในอุตสาหกรรม เช่น หลักวิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP),  ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) มาตรฐาน ระบบ SQF  (Safe Quality Food) และ ISO 9000,  เป็นต้น  นอกจากนั้น ยังเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจาก GFSI  (Global Food Safety Initiative)   ซึ่งคือองค์กรที่สร้างขึ้นมาจากกลุ่มผู้ค้าปลีกรายใหญ่ทั่วโลก โดยมีหน่วยงาน CIES The Food Business Forum เป็นผู้ประสานดำเนินงาน  GFSI ไม่ได้สร้างหรือเป็นระบบ/มาตรฐานใดๆและไม่ได้เป็นหน่วยงานให้การรับรอง แต่เป็นองค์กรที่นำระบบ/มาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารมาทำการ Benchmarking ว่าระบบ/มาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารใดที่จะเป็นที่ยอมรับได้ของกลุ่มผู้ค้าปลีกทั่วโลกได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการเลือกทำระบบที่ดีที่สุด  ซึ่ง  ISO/TS22002-4:2013 ถือเป็นระบบ PRP-Prerequisite program และเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของกำหนด FSSC22000 นอกเหนือจากข้อกำหนดเพิ่มเติม (Additional Requirement) ซึ่งถือเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่ดีในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร (Food Packaging)

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความเข้าใจในในการนำมาตรฐาน ISO/TS22002-4:2013 ไปประยุกต์ใช้ส่วนที่แตกต่างจากระบบ GMP-Codex Alimentarius Rev.4-2003 และทราบในเนื้อหาของการตีความในแต่ละข้อกำหนดที่แตกต่าง พร้อมกับตัวอย่างของการนำเอามาตรฐานไปประยุกต์ใช้    

 

วิทยากร
  
คุณอัญชลี  มากรด  ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต, ผู้บริหารฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพจากโรงงานอาหาร, นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร  และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันศุกร์ที่  29  มีนาคม  2562 วันศุกร์ที่  3  พฤษภาคม  2562 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206 
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins