การจัดการสุขลักษณะและการจัดทำระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร (Rev.4-2003) (รุ่นที่ 2/2562)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 26 ส.ค. 62
ถึงวันที่ : 30 ส.ค. 62
สถานที่ : ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 9,000
ราคาบุคคลทั่วไป : 9,500
จำนวนวัน : 5 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล  
   โรงงานอุตสาหกรรมอาหารในประเทศจำนวนมาก ทำการผลิตเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะเดียวกันการแข่งขันในการผลิตมีมากขึ้น และผู้ซื้อ/ผู้บริโภคคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย เรียกร้องระบบคุณภาพที่สูงมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
   การนำหลักการของการวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤต (Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP) ประเมินอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคในทุกขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหารจึงเป็นการลดหรือป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้น  กับผู้บริโภคอันเนื่องมาจากสิ่งที่ปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  การจัดตั้งโปรแกรม HACCP จะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถควบคุมปัจจัยที่สำคัญต่าง ๆ และเป็นการประกันคุณภาพให้ถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยเป็นที่เชื่อถือในความปลอดภัยและสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้

 

วัตถุประสงค์
   - 
เพื่อให้เข้าใจหลักการของระบบ GMP และระบบ HACCP
   - เพื่อให้รู้จักวิเคราะห์กำหนดมาตรฐานการควบคุม และกำหนดจุดวิกฤตในระบบ HACCP ได้
   - เพื่อให้สามารถจัดทำคู่มือ HACCP สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์อาหารได้

 

หลักสูตรการอบรม
  1. โปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะ/การจัดเตรียมเอกสาร         
  2. การจัดทำเอกสารคู่มือสุขลักษณะโรงงาน       
  3. หลักการ, ความสำคัญ และขั้นตอนของระบบ HACCP
  4. การประยุกต์ใช้ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ

 

วิทยากร
  นักวิชาการ จาก สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   เจ้าหน้าที่ทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมี, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 9,000 บาท / บุคคลทั่วไป 9,500 บาท (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันจันทร์ที่  26 - วันศุกร์ที่  30  สิงหาคม  2562 (5 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร 
   โทร. 0-2886-8088 ต่อ 2206
   แฟกซ์ 0-2886-8104
   E-mail : 
training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line @ : @training-nfi (มี @ ด้วยนะคะ)

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins