การประยุกต์ใช้ Prebiotic และ Probiotic ในผลิตภัณฑ์อาหาร
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 26 มี.ค. 63
ถึงวันที่ :
สถานที่ : หลักสูตรนี้ยกเลิกนะคะ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักสูตรนี้ยกเลิกนะคะ

 

หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มมากขึ้น  จึงเป็นจุดกำเนิดของผลิตภัณฑ์อาหารที่เรียกว่า functional food ซึ่งเป็นอาหารที่มีผลต่อการทำหน้าที่ต่างๆ ในร่างกาย ส่งผลดีต่อสุขภาพโดยมีบทบาทในการลดความเสี่ยงและอัตราในการเกิดโรค  อาหารหลายชนิดจัดเป็น functional food และสามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน  โดยเฉพาะกลุ่มพรีไบโอติก (prebiotic) และโพรไบโอติก (probiotic)  ซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพลำไส้
   Prebiotic คือส่วนของอาหารที่สัตว์ย่อยนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ แต่จุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  อาหารกลุ่มนี้มักเป็นคาร์โบไฮเดรตสายสั้นหรือโอลิโกแซคคาร์ไรด์ ที่ประกอบด้วยน้ำตาลจำนวนไม่กี่โมเลกุลซึ่งยึดเกาะกัน สำหรับ Probiotic เป็นกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีชีวิตและมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์และสัตว์  โดย Probiotic จะทำหน้าที่ช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร  โดยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ให้มากขึ้น  ลดปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นโทษลงและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อต่อสู้กับเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายและยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคทำให้ไม่สามารถเกาะติดกับลำไส้ ดังนั้นการเรียนรู้และนำ Prebiotic รวมถึง Probiotic มาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันจึงนับได้ว่าเป็นแนวโน้มของการพัฒนาอาหารในปัจจุบัน

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้สามารถนำความรู้เรื่องของ Prebiotic และ Probiotic ไปใช้ประยุกต์กับผลิตภัณฑ์ในอาหารได้   

 

วิทยากร
   คณาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม, เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดบริษัทที่ผลิต นำเข้าและจำหน่าย Ingredients อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม, นักธุรกิจ SME ที่ผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
  วันพฤหัสบดีที่  26  มีนาคม  2563 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร 
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206  
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins