การขออนุญาตผลิตอาหารและวิธีการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (รุ่นที่ 2/2563)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 4 ส.ค. 63
ถึงวันที่ :
สถานที่ : หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ

 

หลักการและเหตุผล 
   กฎหมายอาหารของประเทศไทย ได้กำหนดให้ผู้ผลิตอาหารจะต้องขออนุญาตผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ. 2522 ก่อนการจำหน่ายให้ผู้บริโภคภายในประเทศหรือส่งออก ซึ่งปัจจุบันความต้องการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารนั้นมีมากยิ่งขึ้น กฎระเบียบต่างๆ ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำกับดูแลอยู่ ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานของสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีการนำข้อกำหนดระหว่างประเทศมาประยุกต์ใช้มากยิ่งขึ้น จึงมีผลกระทบต่อผู้ผลิตอาหารที่ควรที่จะต้องเตรียมการเรียนรู้และเข้าใจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้นี้ โดยเฉพาะการบังคับใช้ GMP ตามกฎหมายกับผู้ผลิตอาหารรายเดิมในอาหาร 54 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2546

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้ผลิตอาหารเข้าใจในเรื่องของการขออนุญาตผลิตอาหารและวิธีการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร    

 

วิทยากร
  
 อ.นฤมล  ฉัตรสง่า นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
ผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการขอการรับรองระบบ GMP, ผู้บริหารโรงงาน, ผู้ควบคุมคุณภาพ, นักวิชาการประจำสถานที่ผลิต, เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผู้สนใจที่มีพื้นฐานพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
  วันอังคารที่  4  สิงหาคม  2563 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ 
   คุณพรชนก สุกิจวรรณี
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2208
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : @trainining-nfi  

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins