เทคโนโลยีและแนวทางการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 8 ส.ค. 60
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 2500
ราคาบุคคลทั่วไป : 2700
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
  อุตสาหกรรมอาหารไทย ณ ปัจจุบัน ยังยู่ภายใต้สถานการณ์การแข่งขันที่ดุเดือด ทั้งในระดับประเทศ และในระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ ค่าจ้างแรงงาน และค่าขนส่ง ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยลดลง อย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น กลยุทธ์หนึ่งที่ผู้ประกอบการจะสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของต้นได้นั้น คือ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้าของตนเอง เพื่อช่วยในเรื่องของการเก็บรักษาสินค้า ไม่ให้แตกหักเสียหาย หรือช่วยในเรื่องของการเก็บรักษาให้คงสภาพเดิม หรือจะช่วยเรื่องอายุการเก็บรักษา ฯลฯ  อีกทั้งบรรจุภัณฑ์ยังดึงดูดผู้บริโภคได้อีกด้วย แต่ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น บรรจุภัณฑ์ยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆ อีกมากมายที่จะนำมาช่วยพัฒนาให้เกิดเป็นแนวคิดใหม่ สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ให้กับอุตสหากรรมอาหารและเครื่องดื่ม  เพื่อประโยชน์ในเชิงพานิชย์ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  อีกทั้งเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ณ บัจจุบันได้มีการพัฒนาและรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว
   จากที่กล่าวมา นั้นคือประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ แต่ในปัจจุบันผู้ประกอบการ ยังมีปัญหาเรื่องการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้าของตน จะเลือกใช้แบบไหนดี  ช่วยรักษาผลิตภัณฑ์ให้มีสภาพดีดังเดิม ดึงดูดลูกค้าให้เลือกสินค้าของตน จึงเกิดคำถามขึ้นมากมาย ทำไม  ช่วยอะไร เพื่ออะไร ทำอย่างไร ฯลฯ
   เพื่อจะได้ตอบโจทย์ที่มีในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มให้ได้มากที่สุด ดังนั้นสถาบันอาหารจึงได้ จัดหลักสูตร เทคโนโลยีและแนวทางการเลือกใช้บรรจุภัรฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึง และเข้าใจบรรจุภัณฑ์อาหารมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ที่จะได้รับประโยชน์และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านเทคโนโลยีของบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงสามารถเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มได้อย่างเหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ง่ขันของอุตสาหกรรมอาหารไทย    

 

วิทยากร
  
ดร.พัชทรา  มณีสินธุ์  ศูนย์บรรจุภัณฑ์หีบห่อไทย

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
จนท.ฝ่ายผลิต  จนท.ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์  จนท.ฝ่ายควบคุมคุณภาพ   จนท.ที่ปฎิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการ  นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 2,500 บาท / บุคคลทั่วไป 2,700 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันอังคารที่  8  สิงหาคม  2560 (1 วัน) 

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ 
   คุณฐิติวรดา  โพธิ์เงิน
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2886-8088 ต่อ 2208 
   แฟกซ์ 0-2886-8104

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/NFI.training

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins