กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร (รุ่นที่ 1/2564)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 2 มี.ค. 64
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้องชมนภา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารในกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อให้เกิดคุณสมบัติต่างๆตามที่ต้องการทำให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง แต่อย่างไรก็ตามการใช้วัตถุเจือปนอาหารนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นสำคัญ  ประกอบกับประเทศไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารเป็นสินค้าหลักที่นำรายได้สู่ประเทศเป็นลำดับต้นๆ  ฉะนั้นการได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัตถุเจือปนอาหารและการแสดงฉลากของอาหารที่มีการใช้วัตถุเจือปนอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นคู่ค้าที่สำคัญ เช่น กลุ่มประเทศแถบยุโรป เป็นต้น ย่อมจะทำให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่านอกจากจะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามต้องการของผู้บริโภคแล้วยังผลิตอาหารได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ได้เพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหารทั้งของไทย และของต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่เป็นคู่ค้าที่สำคัญ อาทิเช่น กลุ่มประเทศแถบยุโรป และเพิ่มความมั่นใจในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมาย    

 

วิทยากร
  อ.
นงลักษณ์  สิทธิเจริญชัย  ที่ปรึกษาอิสระด้านกฎหมายอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมอาหาร  เจ้าหน้าที่สายงานการผลิต เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ประกันและควบคุมคุณภาพฯ ตลอดจนผู้จัดการ ผู้บริหาร  และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก NFI 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 
   
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

วิธีการชำระเงิน
   
โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระปิ่นเกล้า
   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

ระยะเวลาในการอบรม
  วันอังคารที่  2  มีนาคม  2564 (1 วัน)

 

สถานที่
  ณ ห้องชมนภา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ 
   คุณพรชนก  สุกิจวรรณี
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2208 
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins