เทคนิคและแนวทางการเป็นผู้ตรวจประเมินในอุตสาหกรรมอาหาร (Factory inspection) **เรียนออนไลน์**
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 27 พ.ค. 64
ถึงวันที่ :
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่าน Facebook Group
ราคาสมาชิก : 2,000
ราคาบุคคลทั่วไป : 2,000
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

 

หลักการและเหตุผล 
  อุตสาหกรรมอาหาร จัดเป็นอุตสาหกรรมลำดับแรก ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน ตั้งแต่ที่ ประเทศไทยเริ่มประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ.2504 เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนน้อย ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ และสามารถนำ เอาทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศไปพัฒนาเพื่อประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมได้มาก อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรม มีศักยภาพสูงในการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศและเพื่อการส่งออก เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นฐานด้านการผลิตทางการเกษตรที่มั่นคงและมั่งคั่งทำให้มีผลผลิตที่สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบ ในการแปรรูปได้อย่างหลากหลายและต่อเนื่องมีแรงงานที่มีคุณภาพจำนวนมาก มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย  มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นผู้ประกอบการแต่ละประเภทอุตสาหกรรมยังมีความชำนาญในการผลิตและการใช้เทคโนโลยีที่ดีกว่าประเทศคู่แข่งอื่นๆ
   การตรวจประเมินอุตสาหกรรมอาหารที่มีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น การวางแผนการตรวจประเมินที่มีประสิทธิภาพ การสุ่มตัวอย่างที่ดี ผู้ตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน เป็นต้น การตรวจประเมินที่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอาหารมากที่สุด คือ การตรวจติดตามภายใน ดังนั้นอุตสาหกรรมอาหาร ควรมุ่งเน้นในการสร้างผู้ตรวจติดตามภายในที่มีความสามารถ เพื่อเป็นการสร้างระบบการทวนสอบในอุตสาหกรรมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์
   ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถ เข้าใจและประยุกต์ใช้ประเภทและรูปแบบการตรวจประเมินในอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถเข้าถึงกฎหมายของอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารในระบบสากล เช่น Global Standard For Food Safety-BRC , FSSC22000 และฝึกฝนทักษะการเป็นผู้ตรวจติดตาม เทคนิคการตั้งคำถาม การเขียนรายการคำถาม การเขียนประเด็นความไม่สอดคล้อง การจัดทำรายงานการตรวจประเมิน เป็นต้น    

 

วิทยากร
  
อ.วรรณฤดี  เดชพรหม   ที่ปรึกษาและวิทยากรประจำ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ผู้บริหารฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพจากโรงงานอาหาร นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร และผู้สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลาในการอบรม
   วันพฤหัสบดีที่  27  พฤษภาคม  2564 (1 วัน)

 

รูปแบบการอบรม
   เรียนแบบออนไลน์ Live สดผ่าน Facebook Group  
   - เข้าคลาส ผ่านหน้า Facebook Group
   - ดูย้อนหลังได้ตลอด 24 ชม.
   - เรียนครบ จบรับ Certificate
   - Save Cost 50%

 

หัวข้อบรรยาย  เริ่ม 09.00-16.00 น.
- ประเภทของตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
- เทคนิคการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประเภทของตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
- เทคนิคการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดทำรายการคำถาม การตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมตามระบบ GMP/HACPP/BRC
- ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร  GMP/HACCP, BRC, FSSC 22000,ISO 22000
- กฎหมาย และข้อบังคับในอุตสาหกรรมอาหาร
- กิจกรรม WORKSHOP
- แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม
หมายเหตุ : กำหนดการฝึกอบรมดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก NFI / บุคคลทั่วไป = 2,000 บาท (ราคารวม VAT 7% = 2,140 บาท)
  (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

วิธีการชำระเงิน
   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระปิ่นเกล้า
   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน​  
1. หลังจากท่านลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านทาง E-mail ภายใน 3 วันทำการ
2. ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th
3. ทาง จนท. จะส่ง link สำหรับเข้ากลุ่มอบรม ไปยังท่าน

***ใบเสร็จรับเงิน จะส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ หลังจากท่านชำระเงินแล้วนะคะ ****

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207 
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins