การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการเคมี
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 17 พ.ค. 60
ถึงวันที่ :
สถานที่ : หลักสูตรนี้ เลื่อนนะคะ
ราคาบุคคลทั่วไป : 2500
ราคาสมาชิก : 2700
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

++ หลักสูตรนี้ เลื่อนเป็น เดือน มิถุนายน 2560 (ยังไม่กำหนดวัน) ++

 

หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025 กำหนดให้ต้องมีระบบควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ดังนั้นการทดสอบทางเคมี ซึ่งมีมาตรฐานการทดสอบที่หลากหลายและมีการกำหนดการควบคุมคุณภาพภายในไว้แตกต่างกัน การควบคุมคุณภาพการทดสอบตามมาตรฐานสากลย่อมสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในผลการทดสอบให้แก่ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ด้วย

 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานในข้อกำหนด การควบคุมคุณภาพภายใน
   2. เพื่อให้สามารถนำเทคนิคการควบคุมคุณภาพภายในไปใช้จริงในห้องปฏิบัติการเคมี   

 

วิทยากร
   คุณสุดา  นันทวิทยา  อดีตผู้อำนวยการ สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ, เจ้าหน้าที่ทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมี, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 2,500 บาท / บุคคลทั่วไป 2,700 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม*
    วันพุธที่  17  พฤษภาคม  2560 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ 
   คุณขนิษฐา  แสนทองคำ
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร 
   โทร. 0-2886-8088 ต่อ 2204  
   แฟกซ์ 0-2886-8104

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/NFI.training

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins