การควบคุมคุณภาพภายในของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 7 ก.ย. 60
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 2500
ราคาบุคคลทั่วไป : 2700
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 กำหนดให้ต้องมีระบบควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ดังนั้นการทดสอบทางจุลชีววิทยา ซึ่งมีมาตรฐานการทดสอบที่หลากหลายกำหนดการควบคุมคุณภาพภายในไว้แตกต่างกัน  การปฏิบัติตามวิธีมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับย่อมสร้างความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือในผลการทดสอบให้แก่ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ด้วย

 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานในข้อกำหนด การควบคุมคุณภาพภายใน
   2. เพื่อให้สามารถนำเทคนิคควบคุมคุณภาพภายในไปใช้จริงในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา    

 

วิทยากร
  คุณปรีชา จึงสมานุกูล 
ข้าราชการเกษียณ / ที่ปรึกษาสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่ทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบทางจุลชีววิทยาและเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ / หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 2,500 บาท / บุคคลทั่วไป 2,700 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันพฤหัสบดีที่  7  กันยายน  2560 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ (ชื่อเดิมคือ โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น)

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกชพรรณ  เลี้ยงบุญเลิศชัย
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2205 
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins